Bilanční (rozvahový) factoring je produkt určený na míru klientům, kteří tak mají možnost vylepšit rozvahu a některé poměrové ukazatele finanční analýzy na konci účetního období.

Bilanční factoring využívá jedné z významných výhod factoringu – nenavyšuje úvěrovou angažovanost (zadluženost) podniku a je tudíž využíván společnostmi, které už nechtějí či nemohou čerpat nové úvěry, či potřebují vylepšit rozvahové účty k určitému datu. Použitím financování factoringem nerostou cizí zdroje podniku, ale pohyby zaznamenává pouze strana aktiv – pohledávky se transformují do hotových peněžních prostředků na bankovních účtech.

Jelikož maximum pohledávek je postoupeno na konci účetního období, klient může využít získané peněžní prostředky na profinancování pracovního kapitálu – závazků za jeho dodavateli nebo na úhradu krátkodobých bankovních úvěrů. Touto operací dojde k vylepšení bilance podniku a k optimalizaci finančních ukazatelů celkové zadluženosti, podílu bankovních úvěrů na aktivech, či ukazatele celkové výnosnosti aktiv ROA.

Modelový příklad

  Bez factoringu Factoring Bilanční factoring
AKTIVA 100 100 60
Dlouhodobý majetek 30 30 30
Oběžná aktiva 70 70 30
Peníze 5 45 5
Krátkodobé pohledávky 50 10 10
Zásoby 15 15 15
PASIVA 100 100 60
Vlastní kapitál 30 30 30
Zisk 5 5 5
Cizí zdroje 70 70 30
Bankovní úvěry 50 50 10
Krátkodobé závazky 20 20 20
 
Finanční ukazatele:      
Celková zadluženost 70% 70% 50%
Bankovní úvěry / Aktiva 50% 50% 17%
Výnosnost aktiv (ROA) 5,0% 5,0%

8,3%

 

Bez factoringu - společnost nevyužívá factoring, 50 mil.Kč má v krátkodobých pohledávkách a nemusí mít dostatek provozních prostředků na splácení závazků např. svým dodavatelům, státní správě aj.

Factoring - společnost využívá factoring, postupuje 40 mil.Kč na factoringovou společnost, která je okamžitě financuje. Společnost tyto prostředky může průběžně používat např. na skonta dodavatelům

Bilanční factoring - společnost využívá factoring, za peníze inkasované od factoringové společnosti za jednorázově postoupené pohledávky splácí velkou část cizích zdrojů (např. bankovní úvěr) a vylepšuje si tím celkovou bilanci (viz. finanční ukazatele)